زمونږ سره اړیکه


شفیق ننګ ساپی 

ویاند 

بریښنا لیک : pgo.ghazni@yahoo.com

لرغږی : 16 100 7777 (0) 0093