د غزني بزګرانو ته پنځه(5) ټنه د ﺯعفرانو پياﺯ وويشل شول

په غزني کې د ﺯعفرانو د کرکيلي د ترويج او د کرلو له څرنګوالي سره يې د بزګرانو د بلدتيا په موخه د دي ولايت د کرني، مالدارۍ او اوبو لګولو رياست لخوا سلګونه بزګرانو ته د ﺯعفرانو پنځه(5) ټنه پياﺯ توﺯيع شول.
يادو بزګرانو سره دغه راﺯ د اړيني کيمياوي سري، د ﺯعفرانو د محصولاتو د ټولولو لپاره د اړينو وسايلو لکه پتنوس، جالۍ، پنس، ماسک او نورو اړينو موادو مرسته هم وشوه.