اعلان داوطلبی خریداری چهار قلم محروقات زمستانی دفاتر مقام ولایت غزنی.

تاریخ نشر: Sep 06, 2020

تاريخ خاتمه: Sep 28, 2020

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی  خریداری چهار قلم محرقات زمستانی دفاتر مقام ولایت و اطاق های مهمان خانه  اشتراک نموده و ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پنجصد افغانی بدست آورده وآفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز دوشنبه تاریخ  7/7/1399 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (45000)چهل  پنج هزارافغانی بوده وجلسه آفر گشایی 7میزان  ساعت2 بجه قبل از ظهر در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.