اعلان داوطلبی اعمار و ترمیم تعمیرات ولسوالی خواجه عمری

تاریخ نشر: Mar 26, 2020

تاريخ خاتمه: Apr 20, 2020

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی اعمار وترمیمات  تعمیرات و دیوار احاطه و اعمار تعمیر اداری و لوازم دفتری برای ولسوالی خواجه عمری اشتراک نموده و ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پنجصد افغانی بدست آورده وآفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ  1/2/1399 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (140000) یکصدو چهل هزارافغانی بوده وجلسه آفر گشایی 1ثور ساعت10بجه قبل از ظهر در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.