اعلان دوطلبی تعمیر ولسوالی خواجه عمری،ولسوالی ده یک و ترمیم دفاتر ولسوالی آب بند.

تاریخ نشر: Sep 25, 2019

تاريخ خاتمه: Oct 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی  ترمیمات ولسوالی خواجه عمری ، آب بند و ده یک  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2 بجه بعداز ظهر روز شنبه تاریخ  13/7/1398 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (80000) افغانی بوده وجلسه آفر گشایی بروز شنبه ساعت2بجه بعد از ظهرمورخ 13/7/1398 در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.