اعلان داوطلبی 5 قلم محروقات برای مقام ولایت غزنی

تاریخ نشر: Aug 27, 2019

تاريخ خاتمه: Sep 18, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 5 محروقات چوب بلوط ،چوب ارچه ،ذوغال سنگ ،بخاری آتشی آهن چادر و بخاری ذغالی  مقام ولایت اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2 بعد ظهر روز چهار شنبه تاریخ  27/6/1398 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (45000) چهل پنج هزار  افغانی بوده وجلسه آفر گشایی بتاریخ 27 سنبله  بروز چهار شنبه ساعت2بجه  بعد از ظهر در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.