اعلان داوطلبی خریداری یک پایه جنراتور برق.

تاریخ نشر: Aug 17, 2019

تاريخ خاتمه: Sep 07, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری یک پایه جنراتور برق 52 کیلوات برای تنویر دفاتر مقام ولایت و حرم سرای  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 2 بجه بعداز ظهر روز شنبه تاریخ  16/6/1398 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (24000) افغانی بوده وجلسه آفر گشایی بروز شنبه ساعت2بجه بعد از ظهرمورخ 16/6/1398 در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.