دواطلبی 62 قلم ترمیمات تعمیر مقام ولایت

تاریخ نشر: Jun 26, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی تعداد (62) قلم ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری مقام ولایت ، تعمیر معاونیت ،‌تعمیر حرم سرای و ترمیم دفتر کاری مقام ولایت و دفاتر سکرتریت و دهلیزآن  اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 4 بجه بعدازطهر روز سه شنبه تاریخ  25/4/1398 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (60000) شصت هزار افغانی بوده وجلسه آفر گشایی بروز چهار شنبه ساعت دوبجه بعد از ظهر مورخ 26/4/1398 در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.