اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد.

تاریخ نشر: May 19, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده 43 قانوتدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که مقام ولایت در نظر دارد ، قرارداد (5)قلم روغنیات هشت عراده موتر داخل تشکیل مقام ولایت را از بابت سال مالی 1398 را به تانک تیل معلم عبدالقادر واقع اده سابقه کابل شاه راه عمومی کابل قندهار،‌مرکزغزنی،‌دارای نمبر جواز 647-2 به قیمت مجموعی (1488960) یک میلیون چهارصدوهشتادوهشت هزار نه صدوشصت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حمکی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان به الی 7 روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست مالی و اداری مقام ولایت وفق احکام ماده 50 قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرار دادنبوده و الی تکمیل میمعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهدشد.