اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد.

تاریخ نشر: May 19, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده 43 قانوتدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که مقام ولایت در نظر دارد ، قرارداد (55)قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت  ولسوالی ها ار بابت سال مالی 1398 را به شرکت تجارتی نوی فتحیان لمیتد واقع مارکیت کتوازی جاده البیرونی مقابل رایاست معارف ولایت غزنی دارای نمبر جواز 16712-1101 به قیمت مجموعی (1904848) یک میلیون نه صدوچهارهزاروهشتصدوچهل هشت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حمکی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان به الی 7 روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست مالی و اداری مقام ولایت وفق احکام ماده 50 قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرار دادنبوده و الی تکمیل میمعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهدشد.