داوطلبی 5 قلم روغنیات مورد ضرورت مقام ولایت.

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 5 روغنیاب  مورد ضرورت هشت عراده مورتر داخل تشکیل  مقام ولایت اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10 قبل ظهر روز چهار شنبه تاریخ  14/1/1398 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (30000) سی هزار افغانی بوده وجلسه آفر گشایی بروز چهار شنبه ساعت10 قبل از ظهر در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.