داوطلبی خریداری 20 قلم فرنیچر ضرورت مقام ولایت غزنی.

تاریخ نشر: May 25, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 20 قلم فرنیچر باب مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت و ولسوالی ها اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزلعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 4 بجه بعدازطهر روز سه شنبه تاریخ  28/3/1398 به دفتر ریاست مالی و اداری واقع تعمیر مقام ولایت ارائه نمایند. آفرهای ناوق رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تصمن آفر بصورت پول نقد مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی بوده وجلسه آفر گشایی بروز چهار شنبه ساعت دوبجه بعد از ظهر مورخ 29/3/1398 در دفتر ریاست مالی واداری تدویر می گردد.