داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی خریداری چهار قلم محروقات زمستانی دفاتر مقام ولایت غزنی.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری چهار قلم محرقات زمستانی دفاتر مقام ولایت و اطاق های مهمان خانه اشتراک نموده و ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پنجصد افغانی بدست آورده وآفرهای خویش را مطابق...
Sep 06, 2020 Sep 28, 2020
اعلان داوطلبی اعمار و ترمیم تعمیرات ولسوالی جغتو
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی اعمار دفاتر و اطاق های رهایشی، دیواراحاطه و براج های امنیتی وترمیم و لوازم دفتری برای ولسوالی ده جغتو اشتراک نموده و ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پنجصد افغانی...
Mar 26, 2020 Apr 20, 2020
اعلان داوطلبی اعمار و ترمیم تعمیرات ولسوالی خواجه عمری
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی اعمار وترمیمات تعمیرات و دیوار احاطه و اعمار تعمیر اداری و لوازم دفتری برای ولسوالی خواجه عمری اشتراک نموده و ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پنجصد افغانی بدست...
Mar 26, 2020 Apr 20, 2020
اعلان داوطلبی اعمار و ترمیم تعمیرات ولسوالی ده یک
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی اعمار وترمیم تعمیرات، اعمار برج امنیتی و لوازم دفتری برای ولسوالی ده یک اشتراک نموده و ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پنجصد افغانی بدست آورده وآفرهای خویش را...
Mar 26, 2020 Apr 20, 2020
اعلان دوطلبی تعمیر ولسوالی خواجه عمری،ولسوالی ده یک و ترمیم دفاتر ولسوالی آب بند.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی ترمیمات ولسوالی خواجه عمری ، آب بند و ده یک اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق...
Sep 25, 2019 Oct 05, 2019
اعلان داوطلبی 5 قلم محروقات برای مقام ولایت غزنی
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 5 محروقات چوب بلوط ،چوب ارچه ،ذوغال سنگ ،بخاری آتشی آهن چادر و بخاری ذغالی مقام ولایت اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ،...
Aug 27, 2019 Sep 18, 2019
اعلان داوطلبی خریداری یک پایه جنراتور برق.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری یک پایه جنراتور برق 52 کیلوات برای تنویر دفاتر مقام ولایت و حرم سرای اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را...
Aug 17, 2019 Sep 07, 2019
اعلان دوطلبی تعمیر ولسوالی خواجه عمری،ولسوالی ده یک و ترمیم دفاتر ولسوالی آب بند.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی ترمیمات ولسوالی خواجه عمری ، آب بند و ده یک اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق...
Aug 08, 2019 Aug 31, 2019
دواطلبی 62 قلم ترمیمات تعمیر مقام ولایت
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی تعداد (62) قلم ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری مقام ولایت ، تعمیر معاونیت ،‌تعمیر حرم سرای و ترمیم دفتر کاری مقام ولایت و دفاتر سکرتریت و دهلیزآن اشتراک نموده ونقل چاپ...
Jun 26, 2019 -
داوطلبی خریداری 20 قلم فرنیچر ضرورت مقام ولایت غزنی.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 20 قلم فرنیچر باب مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت و ولسوالی ها اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط...
May 25, 2019 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد