در رویداد تروریستی امروز غزنی به شمول(۱۱) منسوب امنیتی(۱۸۳) تن شهید و زخمی شدند

حوالی ساعت(۸:۳۰) صبح امروز طی یک حمله موتربم بالای حوزه ششم امنیت ملی در ساحه شامیر شهر غزنی شش(۶) تن مشمول دو سرباز امنیتی و چهار غیر نظامی به شهادت رسیده، (۱۷۷) تن به شمول نه(۹) سرباز امنیتی زخم برداشته اند.
آمر و برخی منسوبین حوزه ششم امنیت ملی در زمان وقوع رویداد موجود نبودند و جهت استراک در جلسه صبحانه بریاست امنیت ملی رفته بودند.
بیشتر زخمیان رویداد متعلمین یک مکتب خصوصی که در نزدیک محل رویداد موقعیت دارد و باشنده های محل هستند.
در رویداد ذکر شده حدود (۶۰) باب خانه مسکونی و چهار مارکیت تجارتی خسارات زیاد مالی دیده اند و شمار دیگر از خانه های مسکونی، مارکیتهای تجارتی و دکانهای که در فاصله دور تر موقعیت دارند نیز از شدت انفجار قسما خساره مند شده اند.