معينان 7 وﺯارت و شرکت برشنا با مردم غزنى گزارش تحقق تعهدات رئيس جمهور و پلانهاى انکشافى شانرا شريک ساختند

معينان وﺯارتهاى انکشاف دهات، انرژى و آب، صحت عامه، ماليه، ﺯراعت و شرکت برشنا گزارش اجرآت شان در تحقق وعده هاى رئيس جمهور بامردم غزنى را با مردم شريک ساخته در کنار آن نظرات، انتقادات و پيشنهادات مردم را نيز استماع کردند.
وحيدالله کليمزى والى ولايت غزنى طى سخنان افتتاحيه اش در اين نشىست اﺯ توجه رئيس جمهور به اين ولايت و تعقيب جدى امورات بالاخص تطبيق وعده هايش ابراﺯ قدردانى و تشکرى کرد.
وى با اشاره به منظورى و ايجاد سه حوﺯه امنيتى، ارسال و استقرار قطعات 703 امنيت ملى و کوماندوها، ارسال و مستقر شدن يک کندک پياده اردو، راه انداﺯى عملياتهاى خاص و هواىى بالاى طالبان و باﺯپس گيرى ولسواليهاى ده يک و خواجه عمرى، افراﺯ دها بيز و پوسته هاى امنيتى در کمربند شهر و ولسواليهاى تاﺯه تصفيه شده، آغاﺯ کار ساخت مسجد الجهاد، تعمير شفاخانه 100 بستر، يک سالون فاتحه در پلان چهار، ارتقاى شفاخانه ملکى به حوﺯوىدبر تحقق بيشتر تعهدات رئيس جمهور با مردم غزنى تأکيد نمود.
در اين نشست همچنان ميثاق محمدى مسئول هماهنگى ولايت غزنى در اداره امور عملکرد وﺯارتها در راستاى رسيدگی به اولويتها و خواستهاى مردم را که حدود دو ماه قبل در ورکشاپ سه روﺯه اﺯ مردم جمع آورى کرده بودند نيز معلومات داد.
وى افزود:(( ما خواستها و پيشنهادات مردم را پس اﺯ توحيد و تحليل کرده به 68 مورد تقسيم کرده با رئيس جمهور شريک ساختيم و بعد به وﺯارتخانه هاى مربوطه فرستاديم.))
سپس معينان وﺯارتها بالنوبه کارکردهاى شان در راستاى تحقق وعده هاى رئيس جمهور را با مردم شريک ساختند و در اخير شمارى اﺯ متنفذين و جوانان نظرات، پيشنهادات و نقدهاى شان در راستاى عملکرد وﺯارتهاى سکتورى و تعهدات رئيس جمهور را ابراﺯ نمودند.
در اخير اعضاى هيأت آمده با هديه لنگيهاى افتخارى اﺯ سوى رعبرى مقام ولايت و مردم مورد تقدير قرار گرفتند.