پنج(5) تن پياﺯ ﺯعفران براى دهاقين غزنى توﺯيع شد

پنج تن پياﺯ ﺯعفران به منظور ترويج کشت و بلديت دهاقين با چگونگى کشت و حاصل بردارى ﺯعفران اﺯ سوى رياست ﺯراعت، مالدارى و آبيارى ولايت غزنى براى صدها دهقان در اين ولايت توﺯيع شد.
همچنان براى دهاقين مقدار کود کيمياوى و برخى وسايل چون پتنوس، جالى، پنس، ماسک و غيره نيز براى جمع آورى محصولات ﺯعفران به دهاقين توﺯيع شد.