سنگ تهداب گدام حفاظت نباتات در غزنی گذاشته شد

سنگ تهداب گدام حفاظت از نباتات با ظرفیت ۲۵۰ متریک تن از سوی دوکتور محمد امین مبلغ معاون مقام ولایت غزنی گذاشته شد.
این گدام مبلغ ۲ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۹۲۴ افغانی هزینه بر میدارد که از بودجه انکشافی وزارت زراعت و آبیاری کشور پرداخته میشود و قرار است طی پنج‌ونیم ماه کار ساخت آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.