انفجار در يکى اﺯ مساجد غزنى 22 شهيد و ﺯخمى بر جاگذاشت

حوالى شام امروﺯ اﺯ اثر انفجار بالاى نماﺯ گزاران در مسجد محمديه در منطقه خاک غريبان در غرب شهر غزنى دو تن شامل يک طفل و يک مرد شهيد و بيست تن ديگر ﺯخم برداشتند که تمامى شان افراد ملکى هستند.