پولیس غزنی دو تن را در پیوند به سرقت های مسلحانه و اعمال ترورسیتی بازداشت کردند

منسوبین بیدار حوزه دوم پولیس شهر غزنی شب گذشته در جریان گزمه شان دو تن را درپیوند به سرقتهای مسلحانه و فعالیتهای تروریستی عملا از مربوطات قریه آهنگران همراه با یک میل تفنگچه و یکعراده موترسایکل بازداشت کردند.
افراد بازداشت شده در تحقیقات اولیه به جرایم شان اعتراف کرده و دوسیه های شان بزودی جهت تطبیق قانون به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.